Автобиография

(Curriculum Vitae )

15578679_1230083363726618_2938179091394315623_n

д-р Георги Петков Петков (PhD)

Лични данни:

националност: българин

e-mail: g.p.petkov@gmail.com

Website:

1. https://georgipetkov.wordpress.com/ (личен)

2. сп. Реторика и комуникации http://rhetoric.bg/ едактор)

3. Институт по реторика и комуникации (лектор)

4. Спийчмейкинг (лектор)

facebook: https://www.facebook.com/serpensss

ПОРТФОЛИО

Образование

 

От 2006 до 2009

От 2003 до 2005

От 1999 до 2003

Доктор по философия и реторика (ВАК, 06.12.2010г., Ном. 34570), СУ “Св. Климент Охридски”

Магистър по философия (СУ “Св. Климент Охридски”)

Бакалавър по философия (СУ “Св. Климент Охридски”)

 

Професионални умения:

I. Приложни

1. Графичен Дизайн. Графичен дизайн и анимация; wordpress сайтове — дизайн и оптимизаци, видеомонтаж, банери и статични изображения.

Компютърни умения: 

Adobe® After Effects® 2022 (много добро),

Adobe® Photoshop® 2022 (отлично),

Blender 3.0 – (средно)

Spine 2D – (средно)

DAZ 3D – (средно)

Zbrush (базово)

Adobe® Illustrator®  2020 (базово),

Adobe® InDesign® до CS5 (базово);

Adobe Animate (с actionscript 3 – базово),

Autodesk Fusion 360 (базово)

Sony Vegas Movie Studio до 9.0 (средно);

wacoom – дигитално рисуване с таблет

други: PowerPoint; Windows Movie Maker; LaserCut, MS Office etc.

– Практически опит: Euro Games Technology (2011- по настоящем – мултимедиен дизайнер, Euro Games Technology – Interactive 2D – 3D аниматор); Столична община (специалист мултимедийни презентации); СУ „Св. Климент Охридски“ – преподавател по АВИТО (аудиовизуални техники за преподаване). сп. Философия http://philosophia.bg/ сп. Реторика и комуникаци  http://rhetoric.bg/ т.н. (редактор онлайн и графичен дизайнер); 

2. Индустриален дизайн. лазерна гравюра, керамика, Laser cutting, Resin, Polymer clay.

3. Интернет маркетинг. wordpress платформи, социални мрежи, Google Analitics, Alexa etc.

II. Хуманитарни

4. Реторика. Спийчмейкинг; Презентационни умения; Водене на преговори, Стратегии за анализ на имидж и марка; Реторически и дискурсивни техники.

– Практически опит: Столична община; СУ Св .Климент Охридски; Национална школа по мениджмънт; Международно висше бизнес училище (Ботевград); M3 Communications College, Ontoidea; 9ФЕГ; НФСГ, Джоб-Тайгър, Институт по реторика и комуникации, т.н.

– Научни публикации по тези теми: сп. Реторика и комуникации; сб. Комуникации във виртуалната среда; сб. Езикът на битието (БАН); сп. Бизнес Секретар, сб. Годишник на проекта на СУ “Докторантско училище” и др.

5. Философия. История на философията, Логика, Естетика.

– Практически опит: Член на ‘Институт по средновековна философия’, хоноруван асистент сп. Философия, СУ (Проблеми на идентичността); сп. Културология, СУ (Академично писане). 9ФЕГ; НФСГ, конференции.

– Научни публикации по тези теми: сп. Philosophia; сп. Архив за средновековна философия и култура; сп. Философски алтернативи сп. Християнскто и култура; сб. „Раздвоеният човек” (БАН), “Известия” на Хуманитарния департамент при МГУ “Св. Иван Рилски”; сб. Езикът на битието (БАН), дисертация; и др.

Лични интереси:

1. Писане / Проза. „Ръката на Мария“ – роман, завършен, под печат изд. Изток-Запад (ноември 2016)  майната им , педали – качена е online

2. Театрална и кино критика.

3. Поезия.

4. Изобразително изкуство. Изложба „Uninvited”с Десислава Ангелова – галерия Етюд, София, 18-28 януари, 2017. ; Варна, 23 юли 2017

5. Кино. Епизодични роли – „Откраднат живот“ 2/24; Скъпи наследници;

Езикови умения:  добър руски, немски (начално), английски (B2), латински (преводач).

Шофьорска книжка – да, AM, B1, B

Преподавателски стаж, Трудов стаж, Публикации:

Преподавателски стаж (Университет)

– „Aкадемично писанеасистент към специалност „Културология” – академични години: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Титуляр проф. дфн Иванка Мавродиева.

– „ Аудио визуални техники на преподаване– лектор – 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. – към сп. Културология. Титуляр проф. дфн Иванка Мавродиева.

~~~

За учебната 2009/2010, СУ “Св. Климент Охридски”, Философски факултет

–         „Топосите на речта и действието: Хроники на топиките” (с проф. Георги Каприев), специалност Философия

СУ “Св. Климент Охридски”, Философски факултет За учебната 2011/2012

–         „Техники за аргументация и изработване на презентации”, бакалавърска степен, сп. Културология

–         „Производствата на идентичност в изкуството от XX век” (с проф. дфн Георги Каприев ), специалност Философия

СУ “Св. Климент Охридски”, Философски факултет За учебната 2011/2012

–         „Топосите на речта и действието: Хроники на топиките” (с проф. Георги Каприев), бакалавърска степен, сп. Философия

–         „Техники за аргументация и изработване на презентации”,  сп. Културология

–         „Производствата на идентичност в изкуството от XX век” (с проф. дфн Георги Каприев ), бакалавърска степен, специалност Философия,

–         „Възникване на теория за аргументацията – Аристотел, Цицерон, Боеций”, бакалавърска степен, сп. Философия

–         „Техники за аргументация и изработване на презентации”,  бакалавърска степен, сп. Философия

–         „АВИТО”, хорариум 20 часа упражнения, бакалавърска програма, специалност „Философия”

–         „Теория за топосите и приложението й в съвременното изкуство – производствата на идентичност”, сп. Културология, бакалавърска степен

– „Aкадемично писане” към бакалавърска степен, специалност Философия

Международно висше бизнес училище, Ботевград

 

Учебна година 2007/2008, зимен семестър, 2009/2010 (зимен семестър) Хоноруван асистент  по „Аргументирана комуникация“към специалност „Туризъм”

Учебна година 2010/2011, 2011/2012 (зимен семестър), СУ „Св. Климент Охридски”, Хоноруван преподавател към сп. Медицина

Учебни години 2007/2008, зимен семестър и 2008/2009, 2009/2010 летен семестър, Център за образователни услуги (ЦОУ), СУ, хоноруван преподавател по „Технология на преговорите”

–  Център за образователни услуги (ЦОУ), СУ, 18-20 ноември, 2009г., лектор „Обучение на преподаватели и служители на СУ” по „Аргументативна комуникация”

 • М3 „Колидж”

(M3 Communications Group, Inc.)

 • Фондация „Ontoidea”

 • Фондация   „Европартньори 2007”

 

 

2010г. лектор по „Спийчмейкинг и аргументативни умения“; 2010-2011г. лектор по „Спийчмейкинг”

Котреньор по комуникативни умения (тренинг, януари 2009), с доц. д-р Веселин Дафов

Лектор по „PR на детските градини”  (тренинг, 20-22 юни 2007г.)

Преподавателски стаж (Средно училище – учител и лектор)

 • Френска езикова гимназия  „Алфонс дьо Ламартин”

 • НФСГ (Национална финансово стопанска гимназия)

 • Национална школа по мениджмънт

 

15.09.2008-20.04.2009-         Учител по дисциплините от философския цикъл  

 Учител по дисциплините от философския цикъл–         

15.09.2009 – 10. 06. 2010

 

Лектор по „Етикет и протокол”  2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2010, 2009, 2008, 2007        

 

СУ “Св. Климент Охридски”, Философски факултет

катедра „Реторика”

 

Възложено водене на семинарни занятия (тюторство) в рамките на докторантурата:

(Учебна година 2008/2009, летен семестър)

–         Тютор по „Комуникативни умения” – избираем курс към специалност „Статистика”, ФМИ

(Учебна година 2006/2007, летен семестър)

–         Тютор по „Реторика” – избираем курс към специалност  „Българска филология”, ФКНФ

–         Тютор  по „Реторика и PR” към магистърска програма по „Връзки с обществеността”

   

–         Тютор по „Бизнес комуникация” към специалност  „Туризъм”

–         Тютор по „Академично писане” към специалност  „Политология” ФФ; титуляр доц. д-р Иванка Мавродиева

–         Тютор по „Академично писане” към специалност  „Културология” ФФ;

ПУБЛИКАЦИИ

 1. Петков, Г. “Бележки върху средновековната представа за тъгата”, в: Християнство и култура, бр. 75/2012г.

 2. Петков, Г., Реториката в системата на науките
  в: Реторика и комуникации (електронно списание), 2/2011 http://rhetoric.bg

 3. Петков, Г., „Аrs dictaminis”, в: Реторика и комуникации (електронно списание), 1/2011 http://rhetoric.bg

 4. Петков, Г., “Виртуална реторика и теория на преговорите”, в:  Комуникации във виртуалната среда, съств. Мавродиева, И., УИ “Св. Климент Охридски”, С., 2010, 31-42.

 5. Петков, Г., „От диалектика към реторика (Цицерон в перспективата на средновековните трансформации на реториката)”, в: „Докторантски изследвания по социални и хуманитарни науки“, том 1, С., 2010.

 6. Петков, Г., „Нeобходимо вероятно, всеобщо контингентно или за същността на ентимемата”, в: Езикът на битието (сборник в памет на проф. Стефан Васев), БАН, С., 2010. http://vasev.org/enb/gpetkov/

 7. Петков, Г. Разделението на философията и развитието на реториката като част от логиката.  В: сп. Философски алтернативи, (издание на Института за философски изследвания към БАН), 1/2008, 162-175.

 8. Петков, Г. „Реторика и логика. Случаят Тома от Аквино”, в: Архив за средновековна философия и култура, св. 14, Изок-Запад, С., 2008, 154-171.

 9. Петков, Г., „Етикет за ненеобходимото (правилото като действие)”, в: сп. Бизнес Секретар, 10 (56), бр. 1/2008.

 10. Г. Петков „Човекът – същност и личност”, в: сб. „Раздвоеният човек”, т. 2., съств. Н. Богомилова, ИФИ, БАН, С., 2007, 64-74.

 11. Петков, Г. „За венеца”, (първа награда в конкурса за философско есе на тема “Философстването – съзерцание и съпричастие”),  в: сп. „Философски алтернативи”, бр. 2/2006, ИФИ, БАН, 102-105.

 12. Петков, Г., „Глоси към “За истината” на Тома от Аквино”, В: “Известия” на Хуманитарния департамент при МГУ “Св. Иван Рилски”,  Т. V. 2005, 39-55.

 13. Петков, Г., „Бележки към хрониката на Салимбене (In memoriam проф. П. М. Бицили)”, В:  Известия на Хуманитарния департамент при МГУ “Св. Иван Рилски”,  Т. IV, 2004г., 27-46.

 14.  Петков, Г., Понятието ‘личност’”, В:  Сб. Онтологизации, ИК. Минерва, С., 2003г.

ПРЕВОДИ:

ОТ ЛАТИНСКИ ЕЗИК

 1. Боно от Луче – „Ливански кедър“ (съчинение по ars dictaminis), превод от латински  Георги Петков,  в: Реторика и комуникации (електронно списание), 1/2011 http://rhetoric.bg .

 2. Аниций Манлий Северин Боеций – За различните видове топоси (кн. 1), превод от латински Георги Петков, в: Philosophia – електронно списание за философия и култура, 1/2012. www.philosophia.bg .

 3.  Тома от Аквино – Изложение на Втора Аналитика, кн. 1 лек. 1, превод от латински Георги Петков, в: Philosophia – електронно списание за философия и култура, 1/2012. www.philosophia.bg .

Ръководство на дипломни работи:

Национална школа по мениджмънт

Анна Атанасова (Невербална комуникация и политическа реторика)

ЦОУ към СУ „Св. Климент Охридски”

Клавдия Пакова (Теоргия на преговорите. Харвардска школа.)

Петя Стефанова (Теория на преговорите и невербалната комуникация)

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: