ПУБЛИКАЦИИ:

 1. Петков, Г. “Бележки върху средновековната представа за тъгата”, в: Християнство и култура, бр. 75/2012г.

 2. Петков, Г., Реториката в системата на науките
  в: Реторика и комуникации (електронно списание), 2/2011 http://rhetoric.bg

 3. Петков, Г., „Аrs dictaminis”, в: Реторика и комуникации (електронно списание), 1/2011 http://rhetoric.bg

 4. Петков, Г., “Виртуална реторика и теория на преговорите”, в:  Комуникации във виртуалната среда, съств. Мавродиева, И., УИ “Св. Климент Охридски”, С., 2010, 31-42.

 5. Петков, Г., „От диалектика към реторика (Цицерон в перспективата на средновековните трансформации на реториката)”, в: Годишник на проекта на СУ “Докторантско училище”, УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2010.

 6. Петков, Г., „Нeобходимо вероятно, всеобщо контингентно или за същността на ентимемата”, в: Езикът на битието (сборник в памет на проф. Стефан Васев), БАН, С., 2010. http://vasev.org/enb/gpetkov/

 7. Петков, Г. Разделението на философията и развитието на реториката като част от логиката.  В: сп. Философски алтернативи, (издание на Института за философски изследвания към БАН), 1/2008, 162-175.

 8. Петков, Г. „Реторика и логика. Случаят Тома от Аквино”, в: Архив за средновековна философия и култура, св. 14, Изок-Запад, С., 2008, 154-171.

 9. Петков, Г., „Етикет за ненеобходимото (правилото като действие)”, в: сп. Бизнес Секретар, 10 (56), бр. 1/2008.

 10. Г. Петков „Човекът – същност и личност”, в: сб. „Раздвоеният човек”, т. 2., съств. Н. Богомилова, ИФИ, БАН, С., 2007, 64-74.

 11. Петков, Г. „За венеца”, (първа награда в конкурса за философско есе на тема “Философстването – съзерцание и съпричастие”),  в: сп. „Философски алтернативи”, бр. 2/2006, ИФИ, БАН, 102-105.

 12. Петков, Г., „Глоси към “За истината” на Тома от Аквино”, В: “Известия” на Хуманитарния департамент при МГУ “Св. Иван Рилски”,  Т. V. 2005, 39-55.

 13. Петков, Г., „Бележки към хрониката на Салимбене (In memoriam проф. П. М. Бицили)”, В:  Известия на Хуманитарния департамент при МГУ “Св. Иван Рилски”,  Т. IV, 2004г., 27-46.

 14.  Петков, Г., Понятието ‘личност’”, В:  Сб. Онтологизации, ИК. Минерва, С., 2003г.

%d блогъра харесват това: